Heletskontroll As

Tjenester: Plansaker / Byggesaker / Uavhengig kontroll / Sha- koordinering/ KS-systemer 

Plansak

Forslagsstillers plankonsulent
Planfaglig rådgivning
Planfaglig juridisk rådgivning
Objektidentifisering
Mulighetsstudier
Utviklingsvurderinger
Konseskvensutredninger
Arkitektfaglige tjenester

Helhetskontroll tilbyr og leverer alle tjenester tilknyttet planprosessen jf. plan- og bygningsloven. Egen spesialkompetanse er knyttet til strategisk planlegging og gjennomføring av prosessen for raskest og best mulig resultat. Arbeidet utføres i tett samarbeid med egen- eller oppdragsgivers arkitekt. I de prosjekter hvor det påkreves særskilt spesialkompetanse, har vi dyktige samarbeidspartnere som kan bistå med dette. Vårt personell har lang erfaring fra både offentlig og privat side av planprosessen, høy kompetanse på plan- og bygningslovgivningens muligheter, utfordringer, begrensninger, og god kjennskap til prosessens ulike aktører.

Helhetskontroll har et ks-system som sikrer at prosessen blir gjennomført på en effektiv og kvalitativ måte og i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Vi benytter oss av arbeidsverktøyet kontrollportalen.no som fungerer som en kommunikasjonsplattform for prosessens aktører, og som samtidig gir oppdragsgiver løpende rapportering i forhold til status og fremdrift.
    

Byggesak

SHA

Ansvarlig søker
Ansvarlig prosjekterende
Ansvarlig kontrollerende
Byggesaksfaglig juridisk rådgivning
Klagesaker
Naborådgivning
Tilsynsaker
Matrikkelsaker
Ekspropriasjonssaker

Helhetskontroll tilbyr og leverer alle tjenester tilknyttet byggesaksprosessen jf. plan- og bygningsloven. Egen spesialkompetanse er knyttet til strategisk planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av prosessen og svært god kjennskap til bestemmelser nedfestet i teknisk forskrift og tilhørende saksbehandlingsforskrift. Arbeidet utføres i tett samarbeid med egen eller oppdragsgivers arkitekt og øvrige ansvarlige foretak. Våre ansatte har lang erfaring fra både offentlig og privat side av byggesaksprosessen og har spisskompetanse på plan- og bygningslovgivningens tekniske forskriftskrav herunder metoder for tilfredsstillende identifisering, verifisering og dokumentert imøtekommelse av disse.

Helhetskontroll har et ks-system som sikrer at prosessen blir gjennomført på en effektiv og kvalitativ måte og i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Vi benytter oss av arbeidsverktøyet kontrollportalen.no som fungerer som en kommunikasjonsplattform for prosessens aktører, og som samtidig gir oppdragsgiver løpende rapportering i forhold til status og fremdrift.


SHA-koordinator i prosjekteringsfasen
SHA-koordinator i utførelsesfasen
På vegne av byggherren, blir byggherrens SHA-ansvar jf. byggherreforskriften ivaretatt.

Helhetskontroll har et ks-system som sikrer at prosessen blir gjennomført på en effektiv og kvalitativ måte og i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Vi benytter oss av arbeidsverktøyet kontrollportalen.no som fungerer som en kommunikasjonsplattform for prosessens aktører, og som samtidig gir oppdragsgiver løpende rapportering i forhold til status og fremdrift.


Øvrige tjenester Plan- og byggesaksrelatert Due diligence
Vi kartlegger eiendommens plan- og byggesaksstatus slik at eier/selger/kjøper får en oversikt over offentligrettslige muligheter, begrensninger og tillatelser, herunder kontroll på eventuelle foreliggende offentligrettslige mangler.

Privatrettslig uavhengig kontroll/tilsyn
På vegne av tiltakshaver kontrollerer vi utført arbeid i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen, slik at det blir sikret gjennomført i samsvar med myndighetskrav og inngått avtale mellom partene.

KS-System
Vi leverer ks-system jf. kravene i saksbehandlingsforskriften jf. plan- og bygningsloven og internkontrollforskriften og arbeidsplassforskriften jf. arbeidsmiljøloven. 

Overtakelsesbefaringer
På den ene eller begge parters vegne bistår vi med gjennomføring av overtakelse jf. NS 8430:2009 - Overtakelse av bygg og anlegg. Dette  etter forhåndskontroll av at objektet fremstår i samsvar med gjeldende myndighetskrav og inngått kontrakt.

Sakkyndig vitne
Vii kartlegger gjeldende status/utfordring/uenighet, og avgir deretter vitneerklæring som fagkyndig innenfor plan- og byggesaksfaget.