Heletskontroll As

Tjenester

Plansak

Forslagsstillers plankonsulent
Planfaglig rådgiver
Objektidentifisering
Mulighetsstudier
Utviklingsvurderinger
Konseskvensutredninger
Arkitektfaglige tjenester

Helhetskontroll tilbyr og leverer alle tjenester tilknyttet planprosessen jf. plan- og bygningsloven. Egen spesialkompetanse er knyttet til strategisk planlegging og gjennomføring av prosessen for raskest- og best mulig resultat. Arbeidet utføres i tett samarbeid med egen- eller oppdragsgivers arkitekt. I de prosjekter hvor det påkreves særskilt spesialkompetanse så har vi dyktige samarbeidspartnere som kan bistå med dette. Vårt personell har lang erfaring fra både offentlig og privat side av planprosessen, høy kompetanse på plan- og bygningslovgivningens muligheter, utfordringer og begrensninger, og god kjennskap til prosessens ulike aktører.

Helhetskontroll har ks-system som sikrer at prosessen blir gjennomført i samsvar med gjeldende myndighetskrav og førøvrig på en effektiv og kvalitativt god måte. Vi benytter oss av det web-baserte arbeidsverktøyet www.kontrollportalen.no som fungerer som en kommunikasjonsplattform for prosessens aktører, og som samtidig gir oppdragsgiver "live" rapportering i forhold til status og fremdrift.
    

Byggesak Ansvarlig søker
Ansvarlig prosjekterende
Ansvarlig kontrollerende
Klagesaker
Naborådgivning
Tilsynsaker
Matrikkelsaker
Ekspropriasjonssaker

Helhetskontroll tilbyr og leverer alle tjenester tilknyttet byggesaksprosessen jf. plan- og bygningsloven. Egen spesialkompetanse er knyttet til strategisk planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av prosessen og svært god kjennskap til bestemmelser nedfestet i teknisk forskrift og tilhørende saksbehandlingsforskrift.  Arbeidet utføres i tett samarbeid med egen- eller oppdragsgivers arkitekt og øvrige ansvarlige foretak. Vårt personell har lang erfaring fra både offentlig og privat side av byggesaksprosessen og har spisskompetanse på plan- og bygningslovgivningens  tekniske forskriftskrav herunder metoder for tilfredsstillende identifisering, verifisering og dokumentert imøtekommelse av disse.

Helhetskontroll har ks-system som sikrer at prosessen blir gjennomført i samsvar med gjeldende myndighetskrav og førøvrig på en effektiv og kvalitativt god måte. Vi benytter oss av det web-baserte arbeidsverktøyet www.kontrollportalen.no som fungerer som en kommunikasjonsplattform for prosessens aktører, og som samtidig gir oppdragsgiver "live" rapportering i forhold til status og fremdrift.

Øvrige tjenester Plan- og byggesaksrelatert Due diligence
Hvor vi kartlegger eiendommes plan- og byggesaksstatus slik at eier/selger/kjøper får oversikt over offentligrettslige muligheter, begrensninger og tillatelser, herunder kontroll på eventuelle foreliggende offentligrettslige mangler.

Privatrettslig uavhengig kontroll/tilsyn
Hvor vi på vegne av tiltakshaver kontrollerer utført arbeid i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen, slik at dette blir sikret gjennomført i samsvar med myndighetskrav- og inngått avtale mellom partene.

KS-System
Hvor vi leverer ks-system jf. kravene i saksbehandlingsforskriften til foretak som opererer med ansvarsrett jf. plan- og bygningsloven. Systemet omfatter instrukser for alle fagområder, og innholder sjekklister som omfatter alle krav nedfestet i tekniske forskrifter (TEK10).

Overtakelser
Hvor vi på den ene- eller begge parters vegne bistår med gjennomføring av overtakelse jf. NS 8430:2009 - Overtakelse av bygg og anlegg. Dette på objektivt grunnlag, etter forhåndskontroll av at objektet fremstår i samsvar med gjeldende myndighetskrav og inngått kontrakt.

Sakkyndig vitne
Hvor vi på objektivt grunnlag kartlegger gjeldende status/utfordring/uenighet, og deretter avgir vitneerklæring som fagkyndig innenfor plan- og byggesaksfaget.